REGULAMIN ŚWIADCZENIA E-USŁUGI
www.krainadzwiekow.pl
 1. Niniejsza e-usługa jest świadczona przez firmę Polimedia sp. z o.o., ul. Ks. E. Szramka 18a  40-750 Katowice, NIP 5771955780 , REGON 241509458, zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Użytkownik logując się do e-usługi zgadza się na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownicy e-usługi obowiązani są przestrzegać obowiązującego na terytorium Polski prawa.
 4. E-usługa składa się z informacji zawartych na stronie www: krainadzwiekow.pl a w tym ze zbioru animacji, ćwiczeń i gier przeznaczonych dla dzieci niedosłyszących oraz jako wsparcie przy rehabilitacji mowy.
 5. Materiały zawarte na niniejszej stronie chronione są prawem autorskim - majątkowe prawa autorskie należą do Usługodawcy . Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub ich transmitowanie w celach innych niż dozwolone w obowiązującym prawie. Korzystanie przez Użytkownika z tych materiałów w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą wymaga zgody Usługodawcy. Użytkownik powinien zwrócić się o tą zgodę za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Logowanie do kursów następuje poprzez podanie adresu mailowego użytkownika - dostęp do e-usługi, bez wymogu podawania danych osobowych użytkownika. W przypadku podania adresu e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od Usługodawcy, także mającej charakter reklamowy. W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych, administratorem danych osobowych jest Polimedia Sp.z o.o., ul. Ks. E. Szramka 18a , 40-750 Katowice, NIP 5771955780, REGON 241509458 . Użytkownik ma prawo wglądu do zgromadzonych danych i ich poprawiania.
 7. Wszystkie treści, usługi oferowane w ramach e-usługi udostępniane są bez gwarancji poprawnego działania. Zarówno oprogramowanie jak i treść strony www czy poszczególnych ćwiczeń i animacji może zawierać błędy. Jeśli Użytkownik zgłosi podejrzenie błędu, Usługodawca dołoży starań w celu jak najszybszego jego usunięcia.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w e-usłudze bez konieczności zadośćuczynienia użytkownikom.
 9. Usługodawca ma prawo, w przypadku podejrzenia korzystania z danego konta przez inną osobę, która nie wykupiła abonamentu bądź też w przypadku podejrzenia włamania się na konto innej osoby, zablokować to konto. Aby odblokować konto Użytkownik powinien skontaktować się z usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie konta lub hasła do konta innym osobom, za skutki z tego wynikłe ani za sposób korzystania z konta.
 10. Usługodawca jest płatnikiem podatku VAT. Wszystkie kwoty podane na stronie są kwotami brutto, zawierają 23% VAT. Jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT, powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej podając dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 11. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy kontakt@krainadzwiekow.pl. Zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni.
 12. Transakcje za pomocą kart płatniczych odbywają się za pośrednictwem PayU.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen e-usługi w każdym czasie. Każda zmiana cen zostanie opublikowana na stronie e-usługi.
 14. E-usługa została przygotowana do działania na komputerach osobistych i nie jest przystosowana dla urządzeń przenośnych (tablety, smartphony).
 15. Regulamin może być zmieniany przez Usługodawcę w dowolnym czasie.
 16. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.